Điều khoản và điều kiện

Điều Khoản và Điều Kiện này quy định về việc truy cập hoặc sử dụng của Tài xế đối với nền tảng dịch vụ thông tin (Gọi là “Nền Tảng”) thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động, trang thông tin điện tử, các ứng dụng của chúng tôi để nhận các dịch vụ cung cấp bởi Công Ty Cổ phần Công nghệ toàn cầu FTG.

Các Điều Khoản này yêu cầu Tài xế trước khi truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng cần đọc kỹ vì đây là một thỏa thuận pháp lý giữa FTG và Tài xế

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng, bạn xác nhận rõ ràng rằng:

 • Bạn đã đọc và hiểu Điều khoản này
 • Bạn sẽ tuân thủ Điều khoản này
 • Bạn ít nhất đã đủ tuổi thành niên theo quy định pháp luật tại nơi cư trú và có đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết tham gia vào các hợp đồng.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn có thẩm quyền tham gia vào Điều Khoản này với tư cách cá nhân và, nếu có, thay mặt cho bất kỳ tổ chức nào mà với việc cho phép thay mặt của tổ chức đó, bạn đã sử dụng Nền Tảng và ràng buộc tổ chức đó với Điều Khoản này.

Trong Điều Khoản này, “Luật Áp Dụng” có nghĩa là các luật của Việt Nam, các quy tắc và các quy định hiện hành điều chỉnh việc thanh toán và tất cả các dịch vụ được cung cấp dưới đây, bao gồm: bất kỳ và tất cả các luật nước ngoài, hiệp ước, quy tắc, quy định, hướng dẫn quy định, chỉ thị, chính sách, lệnh hoặc quyết định của (hoặc thỏa thuận với), và chỉ đạo bằng văn bản bắt buộc từ (hoặc thỏa thuận với) bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào, cả khi mỗi tài liệu nêu trên có thể được sửa đổi và có hiệu lực vào từng thời điểm.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Điều Khoản này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều Khoản và trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo bổ sung (như là thêm một thông báo tại trang chủ hoặc gửi cho bạn một thông báo qua thư điện tử). Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét lại Điều Khoản định kỳ để được cập nhật thông tin về các hoạt động của chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Điều Khoản này, chúng sẽ có hiệu lực khi bản sửa đổi Điều Khoản đã được đăng tải trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn theo cách khác. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng Nền Tảng sau khi Điều Khoản sửa đổi đã được đăng tải, thì bạn sẽ được xác định là đã chấp nhận những thay đổi của Điều Khoản này.

1.  Dịch Vụ Của Chúng Tôi

 Các dịch vụ được cung cấp bởi FTG kết nối giữa những người cung cấp dịch vụ vận chuyển và khách hàng thông qua việc sử dụng Nền Tảng được cung cấp bởi FTG. 

2.  Sử dụng Phần Mềm

Khi sử dụng phần mềm được cung cấp bởi FTG (Sau đây gọi là “Phần Mềm”), bạn đồng ý rằng:

 • Bạn được phép cài đặt một bản sao của Phần Mềm trên thiết bị di động của bạn để sử dụng
 • Bạn không được phép thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển nhượng các bản sao của Phần Mềm hoặc giấy phép để sử dụng Phần Mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào
 • Bạn không được thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng cũng như không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Nền Tảng hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Nền Tảng
 • Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh, phân tích ngược, chuyển đổi mã, tháo dỡ, dịch Phần Mềm hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Phần Mềm
 • Bạn không được làm gián đoạn hoạt động bình thường của Phần Mềm, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để xuất ra hoặc sửa đổi mã nguồn của Phần Mềm
 • Bạn không được tải lên hoặc gửi đi bất kỳ loại vi rút máy tính, sâu máy tính, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại nào
 • Bạn không được cài đặt và/hoặc thực thi Phần Mềm trên bất kỳ thiết bị nào khác ngoài thiết bị di động và trang thông tin chạy hệ điều hành đã được FTG chấp thuận;
 • Ngoài giấy phép sử dụng Phần Mềm được cấp theo đây, không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp cho bạn và quyền sở hữu Phần Mềm cũng như tất cả các quyền khác theo đây được FTG và các nhà cung cấp của FTG bảo lưu một cách rõ ràng.

3 Tài khoản của Chủ xe

Để có thể sử dụng Dịch Vụ, bạn được yêu cầu phải đăng ký một tài khoản Chủ xe (“Tài Khoản Chủ xe”) với FTG. Sau khi việc đăng ký tài khoản hoàn tất, bạn sẽ được cung cấp một Tài Khoản Chủ xe, có thể truy cập bằng mật khẩu do bạn lựa chọn.

Trong khi thực hiện việc đăng ký, bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như thông tin về tên, ảnh cá nhân, liên hệ của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp theo Chính Sách Bảo Mật của FTG. Bạn đồng ý rằng các thông tin được nhập nhập và duy trì bởi bạn là chính xác, đầy đủ và có giá trị. FTG không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin đăng ký sai, không đầy đủ, hết giá trị hoặc không chính xác do bạn cung cấp. Việc không nhập hoặc duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và có giá trị của bạn có thể dẫn đến việc bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch Vụ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài Khoản Chủ xe của bạn. FTG có toàn quyền xác minh những thông tin mà bạn đã cung cấp vào mọi thời điểm và có quyền từ chối việc sử dụng Dịch Vụ mà không cần cung cấp lý do và không cần thông báo trước.

Bạn chịu trách nhiệm mua và nâng cấp phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch Vụ. FTG không đảm bảo rằng Dịch Vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc thiết bị cụ thể nào. FTG có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ trên một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc sự bảo mật của Tài Khoản Chủ xe của bạn đã bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà chúng tôi có thể tìm thấy.

Trong khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng:

 • bạn sẽ chỉ truy cập Dịch Vụ bằng các phương tiện được FTG cho phép rõ ràng
 • Nền Tảng và Dịch Vụ được cung cấp sẽ chỉ được sử dụng bởi bạn, cho mục đích cá nhân của bạn và sẽ không được bán lại cho bất kỳ bên thứ ba nào
 • bạn sẽ không trao quyền cho người khác sử dụng Tài Khoản Chủ xe của bạn
 • bạn chỉ được phép mở một Tài Khoản Chủ xe duy nhất
 • sự chuyển giao Tài Khoản Chủ xe của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào khác là không được phép
 • bạn không thể sử dụng một tài khoản mà thuộc quyền của bất kỳ người nào khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp;
 • Dịch Vụ không thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi (i) vi phạm Luật Áp Dụng; (ii) lưu trữ hoặc gửi đi bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào; (iii) chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm của người khác mà không có sự đồng ý của họ; (iv) cố ý gây tổn hại, phiền toái, bất tiện hoặc khó chịu; (v) làm suy giảm hoặc làm tổn hại đến hoạt động bình thường của Dịch Vụ; (vi) thể hiện giọng điệu mạo danh người khác; hoặc (vii) sao chép hoặc phân phối Dịch Vụ mà không có sự cho phép của FTG;
 • mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ thông tin xác thực nào mà FTG cung cấp cho bạn phải được bảo mật và bí mật
 • bằng chứng nhận dạng hoặc các tài liệu khác cần được gửi ngay lập tức nếu FTG yêu cầu
 • tuân thủ tất cả Luật Áp Dụng là điều bắt buộc khi sử dụng Dịch Vụ
 • bạn không được sử dụng bất kỳ “liên kết sâu”, “phần mềm trích xuất trang”, “rô bốt”, “phần mềm gián điệp” hoặc thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp khác, hoặc bất kỳ quy trình tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Nền Tảng hoặc bất kỳ nội dung nào, để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ vật liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp một cách có chủ đích thông qua Nền Tảng. FTG có quyền ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào như vậy
 • bạn không được cố gắng can thiệp, xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Nền Tảng
 • bạn sẽ không thu thập hoặc thu hoạch bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm cả tên tài khoản, từ Nền Tảng; và
 • bạn sẽ không tham gia vào các hành vi đe dọa, quấy rối, phân biệt đối xử (dựa trên chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc bất kỳ sựu phân loại được bảo vệ nào khác) hoặc bất kỳ hành vi nào khác mà FTG cho là không phù hợp khi sử dụng Dịch Vụ.

·         Việc cung cấp và sử dụng phương tiện bắt buộc đã có bằng lái xe tương ứng với loại xe trong hai năm·         Lái xe yêu cầu bắt buộc phải trên 21 tuổi.·         Đăng ký xe tại FTG: Tất cả những người lái xe muốn đăng ký sử dụng dịch vụ của FTG cần phải hoàn thành Tờ Khai Người lái xe ( có trên hệ thống App FTG dành cho lái xe). Các thủ tục này bắt buộc và sẽ được gia hạn hoặc hủy bỏ hàng năm tùy thuộc vào chất lượng cũng như những kam kết của lái xe đó thực hiện với FTG.·         Nếu Lái xe thay đổi thông tin một thời gian sau khi đăng ký thì người lái xe đó phải đăng ký mới lại trên hệ thống·         Giấy tờ cần thiết để đăng ký sử dụng dich vụ của FTG:§  CMND hoặc thẻ CCCD bản gốc.§  Bằng lái xe bản gốc.§  Giấy đăng ký xe bản gốc.§  Giấy xác nhận đăng kiểm được địa phương chứng thực tại nơi bạn đang cư trú.§  Ảnh chụp xe: biển số xe, mặt trước, mặt sau, hai bên cạnh.§  Số điện thoại chính chủ §  Số điện thoại người bảo lãnh ( tối thiểu 02 người ) : FTG sẽ liên hệ để xác nhận thông tin§  Giấy bảo lãnh – theo mẫu của FTG cung cấp: Lái xe sẽ tải xuống từ ứng dụng của FTG§  Hợp đồng sử dụng dịch vụ giữa FTG và Tài xế§  Giấy khám sức khỏe lái xe theo Thông tư 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

4. Trách nhiệm của Chủ xe

Bạn, với tư cách là Chủ xe, theo đây đưa ra các cam kết và tuyên bố không thể thay đổi như sau:

 • Sau khi có được các thông tin của Chủ hàng (Khách Hàng) và kiện hàng, Chủ xe sẽ tự mình xác minh thông tin đó. Chủ xe sẽ đưa ra quyết định có chấp nhận và cung cấp Dịch Vụ Giao Hàng theo quyết định riêng của bạn hay không sau khi xác minh đúng thông tin thu được
 • Chủ xe hiểu và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các lịch trình giao hàng được thiết lập giữa bạn và Chủ hàng (Khách Hàng). Chủ xe sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giao kiện hàng theo lịch trình giao hàng tương ứng đã thiết lập với Chủ hàng (Khách Hàng)
 • Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phán quyết và trách nhiệm pháp lý do bất kỳ tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tật cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại tài sản do hoặc được cho là kết quả của Dịch Vụ Giao Hàng do bạn cung cấp
 • Bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung của tất cả các kiện hàng và mọi thiệt hại hoặc mất mát đối với các kiện hàng khi giao hàng. Chủ xe phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn những người không có thẩm quyền tiếp cận kiện hàng và cũng phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý ngăn chặn sự mất mát hoặc hư hỏng kiện hàng
 • Bạn không nên lái xe quá hai giờ mà không nghỉ ít nhất 20 phút. Người lái xe không nên vượt quá 300-500km một ngày làm việc và nếu cần ngắt quãng hành trình nên thu xếp chỗ nghỉ an toàn để nghỉ ngơi.
 • Lái xe trong giới hạn tốc độ cho phép và luôn tuân theo hướng dẫn của biển hiệu, biển bao trên đường. Hãy nhớ rằng, bạn đang đại diện cho công ty FTG trong khi lái xe đi trả hàng.
 • Tránh hút thuốc ở nơi kho hàng của khách hàng và trên xe của bạn.
 • Bạn phải luôn giữ phương tiện trong tình trạng sạch sẽ và gọn gàng. Xe giữ trong tình trạng tốt, chiếc xe sẽ phản ánh hình ảnh tốt đẹp của cả bạn và FTG.
 • Tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy, các chất và các dụng cụ mà pháp luật Việt Nam cấm dưới mọi hình thức đều được coi là hành vi phạm pháp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn an ninh, tài xế có thể bị xóa hợp tác vĩnh viễn với FTG mà không phụ thuộc vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Sau tay lái của bạn là hạnh phúc của rất nhiều người, vì vậy hãy tập trung khi lái xe. Luật pháp Việt Nam nghiêm cấm việc sử dụng điện thoại khi lái xe do đó bạn cần phải tuân thủ điều này. Bạn hãy lái xe trong tình trạng sức khỏe được đảm bảo, tỉnh táo

5. Phí và các khoản lệ phí         

 • Phí vận chuyển: được tính dựa trên tổng quãng đường di chuyển để tính phí.
 • Phí khuyến mại: Là phí được FTG đưa ra nhằm khuyến khích Tài xế thực hiện đơn hàng trong những thời điểm, thời gian của sự kiện nào đó
 • Thưởng không bỏ hàng khi đã nhận đơn: Là hình thức FTG đưa ra dưới tích điểm để từ đó tăng sự lựa chọn các đơn hàng có giá tốt cho Tài xế
 • Phí mở cửa: Là khoản phí được áp dụng cho 5km đầu, phí mở cửa sẽ được điều chỉnh theo thời điểm
 • Phí chờ giao hàng: là khoản phí mà Chủ xe sẽ được nhận cho một đơn hàng khi mà Chủ hàng (Khách hàng) yêu cầu chờ nhận hàng hoặc chờ giao hàng
 • Phí thu tiền hộ: Là khoản phí mà Tài xế thu tiền hộ cho khách (tiền COD) và Tài xế sẽ được hưởng một tỷ lệ % nhất định trên khoản phí thu hộ đó
 • Phụ phí cao điểm: Là khoản phí sẽ trả cho Tài xe cho một đơn hàng cụ thể nào đó để khuyến khích Tài xe đi nhận và giao hàng trong giờ cao điểm. Giờ cao điểm được xác định bởi FTG.

6. Tai Nạn Và Sự Cố

 • Trong trường hợp xảy ra tai nạn, trộm cắp hoặc sự cố về hàng hóa, bạn phải thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng của FTG
 • Bộ phận chăm sóc khách hàng của FTG sẽ hướng dẫn việc cần phải làm gì cho tình huống tiếp theo
 • FTG sẽ không chịu trách nhiệm trả chi phí cho bất kỳ khoản tiền phạt nào và hình phạt nào mà cơ quan có chức năng áp dụng khi Tài xế không tuân thủ luật phát Việt Nam
 • Nếu bạn bị mất giấy phép lái xe, FTG có quyền thu hồi hoặc tạm dừng hợp tác
 • FTG không chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền phạt phát sinh sau các hành vi vi phạm liên quan đến phương tiện của bạn và trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm đó, ví dụ: chạy quá tốc độ, lái xe bất cẩn, uống rượu và lái xe, v.v.,
 • Hãy nhớ rằng – nếu bạn bị mất giấy phép, bạn cũng có thể bị mất việc làm