Thỏa thuận dịch vụ người dùng FTG

Ngày phát hành: 15 tháng 1 năm 2023

Ngày có hiệu lực: 15 tháng 1 năm 2023

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ của FTG!

Để sử dụng nền tảng Full Truck Go (gọi tắt là FTG) và các dịch vụ của FTG, Người dùng nên đọc kỹ và tuân thủ “Thỏa thuận dịch vụ người dùng FTG” (“Thỏa thuận này”) này và các thỏa thuận, quy tắc, điều khoản và thỏa thuận khác do nền tảng FTG công bố.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng, Người Dùng xác nhận rõ ràng rằng:

 • Người Dùng đã đọc và hiểu Điều Khoản này;
 • Người Dùng sẽ tuân thủ Điều Khoản này;
 • Người Dùng sẽ tuân thủ Nguyên Tắc ứng xử của người dùng; và
 • Người Dùng ít nhất đã đủ tuổi thành niên theo quy định pháp luật Việt Nam và có đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết tham gia vào các hợp đồng.

Người dùng nhấp hoặc chọn nút “Đồng ý”  trên các trang có liên quan của nền tảng FTG hoặc xác nhận sự đồng ý/chấp nhận thỏa thuận này của Người dùng theo những cách khác (chẳng hạn như nhấp vào các hoạt động tiếp theo trên các trang có liên quan hoặc thực sự được hưởng các quyền và lợi ích theo thỏa thuận này hoặc thực sự chấp nhận) các dịch vụ của FTG hoặc việc thực hiện thực tế một số thỏa thuận theo Thỏa thuận này (“Xác nhận”), điều đó có nghĩa là Người dùng và FTG đã đạt được thỏa thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này.

Trước khi xác nhận Thỏa thuận này, vui lòng đảm bảo đọc kỹ và hiểu đầy đủ tất cả các nội dung của Thỏa thuận này (đặc biệt là nội dung miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý, nội dung kích hoạt hoặc sử dụng một dịch vụ nhất định, nội dung tính phí và các nội dung trong nội dung in đậm và/hoặc gạch chân). Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Thỏa thuận này hoặc không thể hiểu chính xác ý nghĩa của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, vui lòng không tiến hành xác nhận hoặc các hoạt động tiếp theo. Thỏa thuận này cấu thành điều kiện tiên quyết để Người dùng đăng ký và sử dụng Nền tảng FTG. Việc Người dùng sử dụng sẽ được coi là đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này.

Trong Thoả thuận này, “Luật Áp Dụng” có nghĩa là các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, các quy tắc và các quy định khác điều chỉnh việc thanh toán và tất cả các dịch vụ được cung cấp, bao gồm: bất kỳ và tất cả các luật nước ngoài, hiệp ước, quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị, chính sách, pháp lệnh, hoặc quyết định của (hoặc thỏa thuận với), và chỉ đạo bằng văn bản bắt buộc từ (hoặc thỏa thuận với) bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào mà FTG bị điều chỉnh…

FTG có quyền sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này tùy từng thời điểm phù hợp với những thay đổi trong luật pháp, quy định quốc gia cũng như nhu cầu hoạt động, đồng thời thông báo cho Người dùng theo những cách hợp lý và bắt mắt chẳng hạn như thông báo và tin nhắn trên trang web trên máy khách di động hoặc PC của nền tảng FTG. Vui lòng lưu ý trước rằng các sửa đổi và cập nhật ở trên sẽ được triển khai vào ngày được chỉ định trong hướng dẫn cập nhật liên quan, thường không ngắn hơn bảy ngày tự nhiên sau ngày phát hành. Người dùng nên kiểm tra và hiểu rõ các cập nhật và sửa đổi liên quan một cách kịp thời. Nếu Người dùng không đồng ý với các cập nhật và sửa đổi liên quan, Người dùng có thể ngừng sử dụng các dịch vụ liên quan đến các cập nhật và sửa đổi liên quan. Trong trường hợp này, những thay đổi sẽ không được thực hiện có hiệu lực đối với Người dùng; nếu Người dùng không đồng ý với các cập nhật và sửa đổi trên, Nếu Người dùng tiếp tục sử dụng các dịch vụ liên quan sau khi nội dung được triển khai, Người dùng sẽ được coi là đã đồng ý với từng nội dung được cập nhật và sửa đổi. Nội dung của thỏa thuận này bao gồm văn bản của thỏa thuận và tất cả các quy tắc khác nhau đã được FTG công bố. Tất cả các quy tắc là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận này và có hiệu lực pháp lý giống như văn bản chính của Thỏa thuận này. Khi Người dùng tiếp tục sử dụng nền tảng FTG, điều đó có nghĩa là Người dùng đã chấp nhận và tự nguyện tuân theo các điều khoản sửa đổi.

1. Định nghĩa

1.1 Nền tảng FTG: là nền tảng do FTG vận hành, cho phép người dùng đăng thông tin xe và/hoặc thông tin cung cấp, tìm kiếm thông tin cung cấp và/hoặc thông tin xe, liên hệ với phương tiện và/hoặc chủ hàng và/hoặc nhận các dịch vụ thông tin hậu cần khác /giá trị gia tăng hậu cần Phần mềm dịch vụ/nền tảng trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở Ứng dụng “FTG chủ xe”, Ứng dụng “FTG chủ hàng” , Ứng dụng “FTG Điều Hành”, ​​tài khoản công khai Zalo OA, Facebook , Fanpage ,… phần mềm/trang web/trang web/chương trình khác.

1.2 Người dùng: là chủ hàng, tài xế, doanh nghiệp và các đơn vị khác sử dụng dịch vụ do bất kỳ nền tảng FTG nào cung cấp.

Trong Điều Khoản này, các từ “Người Dùng” hoặc “của Người Dùng” đề cập đến tất cả các cá nhân và những người khác truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổ chức nào đăng ký hoặc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng thông qua đại diện hoặc nhân viên tương ứng của họ (Sau đây gọi chung là “(Những) Người Dùng”).

1.3 Chủ hàng: là các chủ thể như doanh nghiệp, pháp nhân khác, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

1.4 Chủ xe : là các chủ thể như doanh nghiệp, pháp nhân khác, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có phương tiện có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

1.5 Thông tin người dùng: đề cập đến thông tin liên quan đến người dùng mà Người dùng gửi đến nền tảng FTG và được xuất bản thông qua nền tảng FTG và/hoặc được FTG thu được thông qua bên thứ ba được Người dùng ủy quyền. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo “FTG Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.

1.6 Thông tin cá nhân: Định nghĩa và phạm vi của “thông tin cá nhân” theo “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của FTG sẽ áp dụng cho thỏa thuận này.

1.7 Tài khoản: là mã mà Người dùng đặt hoặc lấy theo phương thức do nền tảng FTG cung cấp để Người dùng đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của nền tảng FTG. Mã này có thể là số điện thoại di động của Người dùng hoặc có thể được chỉnh sửa, chỉnh sửa theo tuân theo các quy tắc của nền tảng FTG. Các số hoặc văn bản khác cần đặt.

1.8 Lái xe: là cá nhân trực tiếp tham gia vào dịch vụ vận chuyển hàng hóa (có thể là chủ xe hoặc đươc chủ xe thuê thực hiện).

1.9 Phương tiện: là phương tiện vận tải hàng hóa có khả năng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

1.10 Thông tin về phương tiện: là thông tin liên quan đến phương tiện cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa do Người dùng công bố thông qua nền tảng FTG, bao gồm giấy phép lái xe, biển số, loại biển số, mẫu xe, chiều dài xe, chiều rộng xe, tải trọng, mã nhận dạng xe và số động cơ, thông tin cabin, thể tích cabin, chiều dài cabin, trục rơ-moóc, số trục xe và các thông tin khác.

1.11 Thông tin nguồn hàng: đề cập đến thông tin liên quan đến vận chuyển hàng hóa do Người dùng công bố thông qua nền tảng FTG, bao gồm địa điểm xếp hàng, địa điểm giao hàng, loại hàng hóa, thời gian xếp hàng, thời gian vận chuyển, trọng lượng hàng hóa, thông số kỹ thuật xe yêu cầu và các thông tin khác.

1.12 Xác minh danh tính: đề cập đến thông tin cá nhân (bao gồm thông tin cá nhân (bao gồm Nhưng không giới hạn ở tên của Người dùng hoặc người đại diện hợp pháp/người phụ trách hợp pháp của Người dùng, số CMND, các thông tin khác ghi trên CMND, ảnh và thông tin nhận dạng khác và thông tin nhận dạng khác của Người dùng hình ảnh khuôn mặt theo thời gian thực, cụ thể là bởi FTG/hoặc công nghệ của nó. Các yêu cầu của đối tác sẽ được ưu tiên áp dụng (gọi chung là “thông tin xác minh”) và quy trình xác minh tính xác thực, tính chính xác và/hoặc tính nhất quán của chứng từ thông tin xác minh. Phương pháp và quy trình xác minh được chỉ định bởi FTG và/hoặc các đối tác kỹ thuật của nó.Nếu thông tin xác minh và chứng từ thông tin xác minh đó được xác nhận là đúng, chính xác và nhất quán thông qua xác minh danh tính, Người dùng sẽ được coi là đã vượt qua quá trình xác minh danh tính.

1.13 Chứng từ thông tin xác minh: đề cập đến tất cả các vật mang thông tin xác minh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu, tài liệu, thông tin xác thực, chứng từ, chứng chỉ, chứng chỉ, hình ảnh, ảnh, video, v.v. có chứa, chứng minh, thể hiện và phản ánh thông tin xác minh .

1.14 Luật/Quy định pháp lý: đề cập đến các văn bản pháp luật mang tính quy phạm như luật, quy định hành chính, quy tắc, quy định của địa phương, chính sách/văn bản của chính phủ và các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc.

1.15 Hàng nguy hiểm: là những chất có tính chất nguy hiểm như dễ nổ, dễ cháy, độc, lây nhiễm, ăn mòn… dễ gây thương tích về người, hư hỏng tài sản hoặc gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, vận hành, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và thải bỏ. và yêu cầu sự bảo vệ đặc biệt. Hàng hóa nguy hiểm được liệt kê trong “Các nhóm hàng hóa nguy hiểm ” , “Danh sách Hàng hóa Nguy hiểm”  ,”Quy tắc Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm Đường bộ” luật và quy định.

1.16 Hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ : là hàng hóa lưu thông trên thị trường không có hóa đơn chứng từ xác định nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.

1.17 Hàng hóa bị hạn chế: Theo luật và quy định liên quan, một số hàng hóa cần có một số tài liệu chứng nhận nhất định trước khi có thể được vận chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm thuốc lá độc quyền, một số thực vật và sản phẩm thực vật, sản phẩm động vật, các mặt hàng không rõ nguồn gốc, v.v.

2. Điều kiện đối với người dùng

2.1 Khi Người dùng đăng ký FTG để sử dụng các dịch vụ nền tảng FTG, trước tiên Người dùng phải đăng ký làm người dùng nền tảng FTG. Để trở thành người dùng, Người dùng phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Nếu Người dùng là doanh nghiệp, tổ chức hợp pháp khác hoặc hộ gia đình công nghiệp, thương mại cá nhân thì phải được đăng ký hợp pháp và tồn tại hợp pháp theo quy định của pháp luật có liên quan, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và quyền dân sự, có năng lực kinh doanh hoạt động và/hoặc Có khả năng chịu trách nhiệm dân sự về hoạt động khác theo quy định của pháp luật và có uy tín.

(2) Nếu là cá nhân thì phải trên 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, quyền công dân. Nếu Người dùng không có năng lực dân sự nêu trên thì Người dùng và người giám hộ của Người dùng phải chịu mọi hậu quả phát sinh theo quy định của pháp luật.

(3) Người dùng luôn thực hiện các hoạt động kinh doanh và/hoặc các hoạt động khác phù hợp với tất cả các luật và quy định áp dụng cho Người dùng và không có hành vi và/hoặc tình huống bất hợp pháp nào.

(4) Nếu Người dùng đăng ký trên nền tảng FTG với tư cách là tài xế, Người dùng phải đảm bảo rằng mình là người lái xe có khả năng, trình độ và giấy phép liên quan để cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa; nếu Người dùng đăng ký trên nền tảng FTG với tư cách là chủ hàng, Người dùng nên đảm bảo Người dùng là chủ hàng, có đủ năng lực, trình độ, giấy phép liên quan để ủy thác cho tài xế thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

(5) Nếu Người dùng thông qua nền tảng FTG cung cấp thông tin về hàng hóa , Người dùng phải đảm bảo rằng nguồn thông tin cung cấp là hợp pháp, thông tin hàng hóa mà Người dùng công bố phải phù hợp với quy định của pháp luật .

(6) Nếu Người dùng công bố thông tin về tài xế và/hoặc phương tiện thông qua nền tảng FTG, Người dùng phải đảm bảo rằng tất cả các phương tiện liên quan đến thông tin phương tiện mà Người dùng công bố đều là phương tiện vận chuyển hàng hóa có bằng cấp và giấy phép liên quan để cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và đảm bảo rằng Người dùng công bố Thông tin về tài xế và/hoặc phương tiện thông qua nền tảng FTG. Người điều khiển các phương tiện tương ứng với thông tin phương tiện là người lái xe có đủ trình độ chuyên môn, giấy phép liên quan để thực hiện dịch vụ vận tải hàng hóa theo quy định của pháp luật. Người dùng xác nhận rằng Người dùng có quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp chiếc xe cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và Người dùng phải bảo dưỡng chiếc xe đó trong tình trạng hợp pháp, hoạt động và sử dụng bình thường trong thời gian duy trì tư cách của người dùng và thời gian thực sự cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa. dịch vụ thông qua nền tảng FTG.

3. Thông tin tài khoản và xác minh của người dùng

3.1 Sau khi đăng ký thành công người dùng trên nền tảng FTG, Người dùng sẽ nhận được một tài khoản.

3.2 Người dùng nên giữ tài khoản của mình đúng cách và không được chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của Người dùng dưới mọi hình thức mà không được phép. Nếu không, Người dùng sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ đó. FTG có quyền từ chối cung cấp các dịch vụ tương ứng, đóng băng hoặc thu hồi tài khoản đã đăng ký tài khoản hoặc chấm dứt Các quyền của thỏa thuận dịch vụ này và có thể yêu cầu Người dùng bồi thường những tổn thất mà FTG và các bên liên quan của FTG phải gánh chịu.

3.3 Khi Người dùng đăng ký làm người dùng Nền tảng FTG hoặc kích hoạt, sử dụng hoặc chấp nhận các dịch vụ và/hoặc tư cách người dùng của Nền tảng FTG, Người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân trung thực, chính xác, đầy đủ và hợp lệ theo yêu cầu của Nền tảng FTG. . FTG và các đối tác của FTG có quyền yêu cầu Người dùng cung cấp thông tin xác minh và chứng chỉ thông tin xác minh theo thỏa thuận này và các quy tắc nền tảng FTG khác, đồng thời xác minh tính xác thực, chính xác và chính xác của thông tin xác minh và chứng chỉ thông tin xác minh của Người dùng./hoặc tính nhất quán xác minh, Người dùng nên tích cực hợp tác, nếu không FTG có quyền hạn chế hoặc ngừng cung cấp cho Người dùng một số hoặc tất cả các dịch vụ nền tảng FTG.

3.4 Nếu do yêu cầu của luật pháp quốc gia, quy định, quy định của bộ, cơ quan quản lý hoặc nhu cầu hoạt động của nền tảng FTG, FTG cần Người dùng cung cấp bất kỳ thông tin xác minh bổ sung nào và chứng chỉ thông tin xác minh. Nếu Người dùng không thể cung cấp kịp thời, FTG có quyền Tạm dừng hoặc chấm dứt ngay lập tức một phần hoặc toàn bộ dịch vụ nền tảng FTG cung cấp cho Người dùng.

3.5 Người dùng nên đảm bảo rằng thông tin người dùng, chứng chỉ thông tin người dùng, thông tin xác minh, chứng chỉ thông tin xác minh, số liên lạc, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email và các tài liệu, chứng chỉ và thông tin khác Người dùng điền và cung cấp là xác thực, chính xác, đầy đủ và hợp lệ. đồng thời, chúng tôi cũng có nghĩa vụ phải thông báo kịp thời cho FTG để cập nhật khi các tài liệu, chứng từ và thông tin liên quan thay đổi. Người dùng hiểu và đồng ý rằng Người dùng có nghĩa vụ tiếp tục đảm bảo tính xác thực, đầy đủ và hợp lệ của các tài liệu, chứng chỉ và thông tin liên quan mà Người dùng cung cấp. Nếu Người dùng cung cấp bất kỳ thông tin, chứng chỉ hoặc thông tin nào sai, không đúng sự thật, không chính xác hoặc không đầy đủ, FTG có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức các dịch vụ dành cho Người dùng hoặc hạn chế một số hoặc tất cả các chức năng trong tài khoản FTG của Người dùng và FTG không chịu bất kỳ trách nhiệm nào vì điều này, và Người dùng sẽ chịu mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ đó. Đồng thời, Người dùng cũng phải bồi thường cho FTG và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi tổn thất phải chịu do đó.

3.6 Người dùng nên lưu giữ đúng cách các thông tin, tài liệu và thiết bị phần cứng sau:

(1) Số tài khoản;

(2) Thẻ ngân hàng và mật khẩu, mã CVV, thời hạn hiệu lực và các thông tin thẻ khác;

(3) Điện thoại di động và các thiết bị phần cứng khác cũng như thông tin thẻ SIM mà Người dùng sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của mình và/hoặc sử dụng nền tảng FTG;

(4) Thông tin sinh trắc học như thông tin khuôn mặt, thông tin dấu vân tay, v.v. của người đại diện được ủy quyền/chỉ định của Người dùng.

Người dùng nên bảo quản đúng cách các tài liệu, thông tin và thiết bị phần cứng nêu trên, đồng thời đảm bảo rằng điện thoại di động và các thiết bị đầu cuối di động khác của Người dùng được vận hành và sử dụng trong môi trường an toàn, không có vi rút, không bị xâm nhập, không bị giám sát và không bị kiểm soát bất hợp pháp .

Nếu Người dùng rò rỉ bất kỳ thông tin nào ở trên hoặc làm mất các thiết bị phần cứng ở trên hoặc Người dùng bị thiệt hại do các cuộc tấn công, gian lận, v.v., thì Người dùng sẽ phải chịu những rủi ro và tổn thất phát sinh.

3.7 Khi xảy ra bất kỳ tình huống nào sau đây, Người dùng nên liên hệ kịp thời với bộ phận dịch vụ khách hàng của FTG để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra:

(1) Người dùng vô tình làm mất hoặc tiết lộ thông tin được liệt kê tại Điều 3.6 của Thỏa thuận này;

(2) Người dùng bị mất điện thoại di động hoặc thiết bị đầu cuối di động khác hoặc thẻ SIM;

(3) Người dùng đã giữ số điện thoại di động của người khác khi mở tài khoản ngân hàng;

(4) Bên thứ ba sử dụng gian lận hoặc đánh cắp thông tin xác minh, phiếu thông tin xác minh hoặc thông tin tài khoản của Người dùng;

(5) Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với tài khoản của Người dùng, dịch vụ này hoặc tài khoản ngân hàng của Người dùng mà không có sự cho phép hợp pháp của Người dùng và/hoặc các lỗ hổng bảo mật khác trong tài khoản của Người dùng.

Nếu xảy ra tình trạng trên, vui lòng gọi kịp thời đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng của FTG. Nếu Người dùng không thông báo kịp thời cho FTG và gây ra tổn thất hoặc mở rộng, Người dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh. Người dùng hiểu rằng bất kỳ yêu cầu nào mà FTG đưa ra cho Người dùng sẽ yêu cầu Người dùng cung cấp các giải thích và bằng chứng cần thiết và đầy đủ cũng như tiến hành xác minh cần thiết và sẽ mất thời gian hợp lý để FTG thực hiện hành động. FTG không đảm bảo rằng các hành động được thực hiện để đáp lại yêu cầu của Người dùng yêu cầu sẽ có thể tránh hoặc ngăn chặn việc hình thành hoặc mở rộng hậu quả của hành vi vi phạm, FTG không chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Người dùng phải gánh chịu do các trường hợp trên.

3.8 Người dùng đồng ý và ủy quyền không thể thay đổi:

(1) Khi Người dùng cần thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào thông qua nền tảng FTG, FTG và/hoặc các ngân hàng và/hoặc tổ chức thanh toán bên thứ ba mà FTG hợp tác (gọi chung là “Tổ chức thanh toán” ) ghi nợ vào tài khoản thẻ ngân hàng (bắt buộc phải ràng buộc), tài khoản WeChat, tài khoản Alipay hoặc tài khoản ví do tổ chức thanh toán bên thứ ba mở cho Người dùng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hợp tác với FTG) dựa trên hướng dẫn của Người dùng (Tài khoản Ví được mở cho Người dùng bởi một tổ chức thanh toán bên thứ ba và được hiển thị trên trang có liên quan của nền tảng FTG) và các tài khoản khác, đồng thời số tiền bị khấu trừ sẽ được sử dụng để thay mặt Người dùng thanh toán với đối tác giao dịch của Người dùng;

(2) Nếu khoản thanh toán bị khấu trừ bởi một tổ chức thanh toán bên thứ ba tổ chức thanh toán và theo yêu cầu của tổ chức thanh toán, Người dùng cần mở tài khoản thanh toán với tổ chức thanh toán, Người dùng ủy quyền và đồng ý không thể hủy ngang rằng FTG sẽ cung cấp thông tin liên quan của Người dùng cho tổ chức thanh toán, tổ chức này sẽ mở tài khoản thanh toán cho Người dùng;

(3) Khi Người dùng cần thu bất kỳ khoản thanh toán nào thông qua nền tảng FTG, ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán mà FTG hợp tác sẽ thay mặt Người dùng thu khoản thanh toán đó và khi Người dùng cần rút/sử dụng sau khi thanh toán đã hoàn tất và các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán đã được hoàn thành (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ràng buộc thẻ ngân hàng và điền thông tin liên quan theo yêu cầu của tổ chức thanh toán), ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán mà FTG hợp tác sẽ giải quyết khoản thanh toán cho Người dùng hoặc Khấu trừ số tiền cho Người dùng; (4) FTG và nền tảng FTG có quyền ghi lại, giữ lại và/hoặc sử dụng FTG trong thời gian thực dựa trên số tiền Người dùng thanh toán, nhận và/hoặc rút thông qua dịch vụ của ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán. Các trang có liên quan của Nền tảng Man và Nền tảng FTG (chẳng hạn như trang “Số dư” của Nền tảng FTG và trang “Ví” của Nền tảng FTG) sẽ hiển thị cho Người dùng thông tin và thông tin giao dịch của Người dùng trên thay đổi về số tiền mà tổ chức thanh toán giữ lại, nhưng Người dùng Xác nhận và đồng ý rằng cả nền tảng FTG và FTG sẽ không cung cấp cho Người dùng bất kỳ dịch vụ thanh toán nào. Tất cả các thông tin nêu trên liên quan đến thanh toán, số tiền, v.v. Người dùng bởi tổ chức thanh toán cung cấp dịch vụ thanh toán.FTG sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin đó. Chịu trách nhiệm về tính xác thực, chính xác, đầy đủ và hợp lệ của thông tin. Khi ràng buộc thẻ ngân hàng, Người dùng phải đảm bảo rằng mình được hưởng quyền sử dụng hợp pháp thẻ ngân hàng bị ràng buộc và số tiền trong thẻ ngân hàng, đồng thời không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào, nếu không sẽ gây thiệt hại cho FTG và/hoặc bên thứ ba. Người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường và chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

4. Thao tác tài khoản

Nếu Người dùng là một doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác, Người dùng cần phải:

4.1 Trước khi đăng ký làm người dùng trên nền tảng FTG, Người dùng nên cấp “Thư ủy quyền hợp lệ” cho FTG và chỉ định người điều hành tài khoản. Nhà điều hành tài khoản giữ tài khoản nền tảng của Người dùng.

4.2 Bất kể Người dùng có chỉ định người điều hành tài khoản và/hoặc cấp “Giấy ủy quyền” hay không, Người dùng nên hiểu rằng FTG không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc xác minh mối quan hệ giữa Người dùng và người dùng/người điều hành tài khoản của Người dùng và Người dùng nên làm như vậy trên tài khoản của mình. Sở hữu Giữ ​​tài khoản của Người dùng đúng cách. Bất kỳ việc sử dụng tài khoản của Người dùng, đăng nhập và sử dụng các dịch vụ FTG sẽ được coi là hành động của Người dùng và các rủi ro, trách nhiệm và hậu quả pháp lý phát sinh sẽ do Người dùng chịu. Nếu bất kỳ tranh chấp hoặc tranh chấp nào giữa Người dùng và người dùng/người điều hành tài khoản của Người dùng gây ra vi phạm hoặc tổn thất cho FTG hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, Người dùng và người dùng/người điều hành tài khoản của Người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường chung và riêng biệt. có quyền trực tiếp đòi lại khoản bồi thường từ Người dùng.

5. Quyền và nghĩa vụ của người dùng

5.1 Người dùng sẽ sử dụng các chức năng và dịch vụ do Nền tảng FTG cung cấp theo Thỏa thuận này cũng như các thỏa thuận và quy tắc có liên quan khác do Nền tảng FTG ban hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xem thông tin cung cấp, truy vấn thông tin về phương tiện và liên hệ với các phương tiện trên Nền tảng FTG , công bố thông tin về phương tiện, hỏi thông tin cung cấp, liên hệ với chủ hàng, sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng FTG, tham gia các hoạt động liên quan của nền tảng FTG và/hoặc tận hưởng các thông tin và dịch vụ thông tin liên quan khác do nền tảng FTG cung cấp (gọi chung là , “”Dịch vụ nền tảng FTG” hoặc “Dịch vụ”). Tuy nhiên, đối với các dịch vụ trả phí do nền tảng FTG cung cấp, FTG có quyền xác định các tiêu chuẩn thuế quan và phương thức tính phí khác nhau tùy theo loại dịch vụ và giai đoạn dịch vụ. FTG có thể cung cấp cho Người dùng một số lượng hoặc khoảng thời gian trải nghiệm miễn phí nhất định đối với các dịch vụ trả phí, nhưng FTG có quyền chấm dứt trải nghiệm miễn phí của Người dùng bất cứ lúc nào dựa trên nhu cầu hoạt động hoặc cách sử dụng của Người dùng. Sau khi trải nghiệm miễn phí chấm dứt, Người dùng có thể mua các dịch vụ trả phí theo tiêu chuẩn thuế quan, phương thức tính phí, phương thức mua hàng và thông tin chính sách thuế quan khác hiển thị trên trang nền tảng FTG. Tiếp tục sử dụng.

5.2 Nếu sử dụng dịch vụ nền tảng FTG, Người dùng phải chuẩn bị các thiết bị sau và chịu các chi phí sau:

(1) Thiết bị truy cập Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị đầu cuối truy cập Internet khác và các thiết bị truy cập Internet cần thiết khác;

(2) Chi phí truy cập Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí truy cập mạng, phí thuê thiết bị Internet, phí dữ liệu điện thoại di động, v.v.

5.3 Nếu Người dùng cung cấp dịch vụ vận chuyển phương tiện thông qua nền tảng FTG, Người dùng nên xác nhận và đồng ý rằng tất cả các phương tiện được sử dụng để cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa sẽ được liên kết với tài khoản của Người dùng và Người dùng sẽ tuân theo Thỏa thuận này và các quy tắc khác do FTG công bố. Quản lý tất cả các phương tiện của Người dùng , tham gia vào các hoạt động liên quan của nền tảng FTG và tận hưởng các dịch vụ của nền tảng FTG.

5.4 FTG đã xem xét thông tin nguồn cung cấp do chủ hàng cung cấp và thông tin phương tiện do tài xế gửi theo yêu cầu của pháp luật và quy định. Tuy nhiên, FTG không thể xác minh xem thông tin do người dùng công bố và gửi qua nền tảng có nhất quán hay không với tình hình thực tế. Người dùng đang lấy thông tin về nguồn cung cấp/phương tiện. Sau đó, Người dùng nên xác minh xem thông tin về nguồn cung cấp/phương tiện có phù hợp với thông tin hiển thị đơn hàng trên nền tảng hay không. Nếu Người dùng thấy rằng thông tin về nguồn cung cấp/phương tiện mà Người dùng thu được thông qua nền tảng không phù hợp với tình hình thực tế, Người dùng nên từ chối vận chuyển và thông báo cho FTG.

5.5 Thông tin Người dùng cung cấp và công bố trên nền tảng FTG phải hợp pháp, đúng sự thật, hợp lệ và đầy đủ. Nếu không, Người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất phát sinh và FTG có quyền ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho Người dùng. Nếu bất kỳ thông tin nào Người dùng công bố không tuân thủ thỏa thuận này, FTG có quyền yêu cầu Người dùng sửa, cải thiện, xóa hoặc thực hiện các biện pháp khác nếu thích hợp. Nếu bất kỳ thông tin nào Người dùng công bố gây ra sự vi phạm hoặc tổn thất cho FTG hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, Người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nếu FTG bị thiệt hại, FTG có quyền đòi lại khoản bồi thường từ Người dùng.

5.6 Người dùng không được sử dụng các phương pháp sau để đăng nhập vào nền tảng FTG hoặc làm gián đoạn các dịch vụ do nền tảng FTG cung cấp:

(1) Truy cập hoặc đăng nhập vào nền tảng FTG thông qua bất kỳ phần mềm robot, phần mềm nhện, phần mềm thu thập thông tin, phần mềm vuốt màn hình hoặc các phương tiện tự động khác;

(2) Hành vi gây ra hoặc có thể gây ra tải trọng nặng bất hợp lý hoặc không cân xứng lên kết cấu của nền tảng FTG bằng bất kỳ phương tiện nào;

(3) Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Nền tảng FTG hoặc bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Nền tảng FTG thông qua bất kỳ phương tiện nào.

5.7 Khi Người dùng có nhu cầu thanh toán và/hoặc thu tiền từ bên thứ ba, nếu Người dùng chấp nhận các dịch vụ thanh toán và/hoặc thu tiền (bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ thanh toán và thu tiền) do FTG và/hoặc các đối tác của FTG cung cấp,/hoặc thu phí thông tin, thanh toán số lần nạp ETC, giao dịch được đảm bảo và các dịch vụ khác), Người dùng ủy quyền cho FTG và/hoặc các đối tác của FTG thu và/hoặc thanh toán các khoản phí/tiền đó từ Người dùng trước, sau đó FTG và/hoặc các đối tác của FTG sẽ thanh toán cho phí/tiền cho người nhận thanh toán của Người dùng và/hoặc thu chúng từ người trả tiền của Người dùng.

5.8 Người dùng biết và đồng ý rằng các cơ quan báo cáo tín dụng bên thứ ba mà FTG hợp tác, chỉ định hoặc công nhận có quyền thu thập thông tin của Người dùng từ các tổ chức lưu trữ thông tin của Người dùng một cách hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn ở FTG) dựa trên nhu cầu cung cấp tín dụng hoặc dịch vụ kiểm soát rủi ro. Thông tin tương ứng được sử dụng để xác minh tính xác thực và đánh giá rủi ro về thông tin của Người dùng, đồng thời cung cấp kết quả phân tích trên cho FTG.

5.9 Người dùng hiểu và đồng ý: Để cung cấp cho Người dùng các dịch vụ chi tiết và chu đáo hơn, sau khi Người dùng xác nhận trước, các thương gia và nhà quảng cáo bên thứ ba được ủy quyền và công nhận có thể sử dụng thông tin Người dùng đã điền khi đăng ký. địa chỉ email để gửi cho Người dùng thông tin quảng cáo, khuyến mại và thông tin thương mại khác về hàng hóa và dịch vụ mà Người dùng có thể quan tâm; nếu Người dùng không muốn nhận những thông tin đó, Người dùng có quyền hủy đăng ký thông qua việc hủy đăng ký tương ứng do phương thức FTG cung cấp để hủy đăng ký. Người dùng hiểu và đồng ý rằng Người dùng nên đánh giá cẩn thận tính xác thực và độ tin cậy của thông tin quảng cáo có liên quan nêu trên. Trừ khi được pháp luật và quy định quy định rõ ràng, Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về các giao dịch được thực hiện dựa trên thông tin quảng cáo.

6. Quy tắc ứng xử của người dùng

6.1 Người dùng đồng ý và đảm bảo rằng, với tư cách là người dùng nền tảng FTG, Người dùng phải thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận sau:

(1) Người dùng phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, quy định và các quy định có liên quan của quốc gia hoặc khu vực nơi Người dùng sinh sống dựa trên nguyên tắc “tuân thủ luật pháp”.

(2) Người dùng nên hiểu và tuân thủ tất cả các quy tắc trong thỏa thuận này và nền tảng FTG, cũng như lợi ích công cộng và đạo đức công cộng dựa trên nguyên tắc “giao dịch thận trọng”.

(3) Người dùng nên sử dụng các dịch vụ của nền tảng FTG theo nguyên tắc “thiện chí” và không vi phạm quyền của FTG và các bên thứ ba khác bằng cách bịa đặt sự thật, giả mạo bằng chứng, thông đồng với người khác, v.v.

6.2 Người dùng đồng ý và đảm bảo rằng, với tư cách là người dùng nền tảng FTG, Người dùng phải tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ sau:

(1) Thông tin có các nội dung sau sẽ không được truyền đi, công bố và/hoặc phổ biến:

a) Phản đối những nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp quy định;

b) Kích động chống đối, phản đối, phá hoại việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và các quy định hành chính;

c) Gây nguy hại đến an ninh quốc gia, làm lộ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;

d) Làm tổn hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;

e) Kích động hận thù dân tộc, phân biệt chủng tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc;

e) Phá hoại chính sách tôn giáo của dân tộc, phát huy tà giáo, mê tín dị đoan phong kiến;

g) Tung tin đồn nhảm, gây rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội;

h. Truyền bá nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm;

i) Xúc phạm, phỉ báng người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

j. Chứa các nội dung khác bị cấm theo luật pháp, quy định hành chính và/hoặc quy định có liên quan của các quốc gia khác.

(2) Khi truyền dữ liệu và thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài, phải tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của Việt Nam;

(3) Không sử dụng nền tảng FTG để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm như rửa tiền, đánh cắp bí mật kinh doanh, đánh cắp thông tin cá nhân;

(4) Không can thiệp vào hoạt động bình thường của nền tảng FTG và không xâm phạm nền tảng FTG và hệ thống thông tin máy tính quốc gia;

(5) Không truyền tải, xuất bản và/hoặc phổ biến bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, hình sự, quấy rối, vu khống, lạm dụng, phỉ báng, đe dọa, phân biệt đối xử, có hại, thô tục hoặc thiếu văn minh, sai sự thật và các thông tin khác vi phạm trật tự công cộng và đạo đức tốt ;

(6) Không được truyền tải, xuất bản và/hoặc phổ biến các tài liệu thông tin hoặc nhận xét gây tổn hại đến lợi ích công cộng của đất nước và liên quan đến an ninh quốc gia;

(7) Không được xúi giục người khác thực hiện hành vi bị cấm theo điều này;

(8) Mọi hình thức quảng cáo tiếp thị hoặc thông tin tiếp thị tương tự hoặc thông tin spam sẽ không được xuất bản trên bất kỳ trang nào của nền tảng FTG (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhận xét và cộng đồng);

(9) Người dùng có quyền sử dụng bất kỳ thông tin ưu đãi nào trong tài khoản của mình (bao gồm nhưng không giới hạn điểm, phiếu giảm giá và các hình thức ưu đãi hoặc giảm giá khác, v.v.) khi sử dụng các dịch vụ liên quan của nền tảng FTG. sử dụng các thông tin ưu đãi nêu trên cho các hoạt động khác về hành vi tình dục;

(10) Người dùng không được sử dụng bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào để lấy thông tin cá nhân của người dùng khác, không được sử dụng thông tin của người dùng khác cho bất kỳ mục đích lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận nào và không tiết lộ quyền riêng tư cá nhân của người dùng khác hoặc chủ sở hữu quyền. FTG có quyền thực hiện các biện pháp theo quy định trong Thỏa thuận này. Các biện pháp hợp lý được thực hiện để ngăn chặn hành vi trên của Người dùng. Nếu tình tiết nghiêm trọng, vụ việc sẽ được chuyển đến cơ quan công an để khởi tố hình sự;

(11) Người dùng không được phép xuất bản bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chẳng hạn như bản quyền, quyền thương hiệu hoặc các quyền hợp pháp khác; nếu FTG hoặc những người dùng hoặc chủ sở hữu quyền khác phát hiện ra rằng thông tin Người dùng đăng bị nghi ngờ vi phạm các quyền khác quyền sở hữu trí tuệ của mọi người hoặc các quyền hợp pháp khác, FTG sẽ có quyền xóa ngay thông tin Người dùng đã đăng hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác để ngăn chặn thông tin đó;

(12) Người dùng không được phép ký gửi hoặc vận chuyển hàng cấm và hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật thông qua/sử dụng nền tảng FTG. Người dùng phải đảm bảo rằng hàng hóa Người dùng ký gửi hoặc vận chuyển tuân thủ các quy định của “Quy định vận tải đường bộ của Việt Nam” và các luật và quy định về vận tải đường bộ có liên quan khác. Đồng thời, cần xác nhận và đảm bảo rằng hàng hóa liên quan không phải là hàng hóa không rõ nguồn gôc, hàng nguy hiểm hoặc hàng hóa bị hạn chế không có giấy tờ chứng nhận theo quy định của luật và quy định liên quan;

(13) Đôi khi, Người dùng nên chú ý và tuân thủ các quy tắc và quy định khác nhau được nền tảng FTG công bố hoặc sửa đổi. FTG có quyền xóa tất cả các loại thông tin không tuân thủ chính sách pháp luật hoặc không đúng sự thật mà không cần thông báo cho Người dùng.

6.3 Người dùng không được sử dụng cộng đồng diễn đàn và dịch vụ bình luận (nếu có) của nền tảng FTG để xuất bản hoặc phổ biến thông tin bị cấm theo luật, quy định và quy định quốc gia có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin bị cấm theo Điều 6.2 của Thỏa thuận này); Người dùng Thỉnh thoảng hãy chú ý và tuân thủ các quy định liên quan đến cộng đồng diễn đàn và các bình luận được đăng trên nền tảng FTG.

6.4 Nếu Người dùng không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, Quy tắc ứng xử của người dùng, các quy tắc và thông số kỹ thuật khác do Nền tảng FTG công bố và/hoặc các thỏa thuận và tài liệu khác được Người dùng ký trên Nền tảng FTG, FTG có quyền để đưa ra quyết định độc lập. Xác định và thực hiện các hành động ngay lập tức để ngừng truyền, loại bỏ thông tin, giới hạn/hủy bỏ các quyền, mục của Người dùng, tạm dừng, cấm hoặc đóng tài khoản của Người dùng, đóng băng số dư trong tài khoản nền tảng của Người dùng, đóng các giao dịch tương ứng, tạm dừng hoặc hạn chế các dịch vụ Người dùng sử dụng, lưu giữ hồ sơ liên quan, báo cáo cơ quan nhà nước có liên quan và các biện pháp khác. Người dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý về lời nói và hành vi trực tuyến của mình. Nếu hành vi của Người dùng dẫn đến bất kỳ hậu quả pháp lý nào, Người dùng sẽ độc lập chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng dưới tên của chính mình. Nếu có bất kỳ tổn thất nào gây ra cho FTG, Người dùng sẽ phải chịu mọi tổn thất trực tiếp và gián tiếp của FTG sẽ được bồi thường ngay lập tức và đầy đủ.

7. Phí dịch vụ nền tảng và các phí khác

7.1 Khi Người dùng sử dụng các dịch vụ nền tảng FTG trả phí, FTG có quyền tính phí dịch vụ nền tảng liên quan cho Người dùng. Để biết chi tiết về phí cho từng dịch vụ nền tảng, vui lòng tham khảo hướng dẫn tính phí và tiêu chuẩn tính phí được liệt kê trên nền tảng FTG khi Người dùng sử dụng dịch vụ nền tảng FTG. FTG có quyền đơn phương xây dựng và điều chỉnh các tiêu chuẩn tính phí dịch vụ nền tảng.

7.2 Người dùng có thể cần phải trả một số phí dịch vụ của bên thứ ba (“phí dịch vụ của bên thứ ba”) cho các bên thứ ba (chẳng hạn như ngân hàng, tổ chức thanh toán hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ kỹ thuật, v.v.) khi sử dụng dịch vụ nền tảng FTG. tên phí cụ thể là Vui lòng tham khảo các mẹo và tiêu chuẩn tính phí của nền tảng FTG để biết chi tiết. Người dùng cần thanh toán theo hướng dẫn vận hành của nền tảng FTG và Người dùng đồng ý tự mình thanh toán phí dịch vụ cho bên thứ ba hoặc bằng cách ủy thác cho FTG hoặc các đối tác của FTG thanh toán phí dịch vụ cho bên thứ ba theo các tiêu chuẩn tính phí trên .

7.3 Nếu Người dùng không đồng ý thanh toán phí dịch vụ nền tảng trên và/hoặc phí dịch vụ của bên thứ ba, Người dùng sẽ không thể sử dụng các chức năng/dịch vụ trả phí liên quan của nền tảng FTG. Nếu Người dùng cần có được và sử dụng các chức năng/dịch vụ liên quan, trước tiên vui lòng hiểu trước các tiêu chuẩn, phương thức tính phí và thông tin khác về dịch vụ.

7.4 Người dùng xác nhận rằng Người dùng sử dụng các dịch vụ nền tảng FTG cho mục đích thực hiện các hoạt động thương mại và thu nhập từ hoạt động. Người dùng nhận ra giá trị kinh tế của các dịch vụ nền tảng và đã hiểu đầy đủ các thỏa thuận tính phí liên quan đến phí dịch vụ nền tảng và các khoản phí khác trong thỏa thuận này. ( “Thỏa thuận tính phí”) và Người dùng đã chọn chấp nhận thỏa thuận tính phí theo Thỏa thuận này dựa trên đánh giá kinh doanh độc lập và hợp lý. Bằng văn bản này, Người dùng xác nhận và đồng ý không thể thay đổi rằng thỏa thuận tính phí trong thỏa thuận này thay thế những gì FTG đã thực hiện với Người dùng trực tuyến và/hoặc ngoại tuyến. /Hoặc tất cả đều bằng văn bản và các tài liệu quảng cáo bằng miệng, các cam kết, thư từ, tài liệu, v.v. (nếu có) được ban hành liên quan đến việc miễn phí, miễn phí và/hoặc các xung đột khác với thỏa thuận tính phí (nếu có).

8. Thỏa thuận đặc biệt về việc chấm dứt dịch vụ

8.1 Nếu Người dùng gặp các trường hợp sau, FTG có quyền chấm dứt việc Người dùng sử dụng nền tảng FTG:

(1) Người dùng vi phạm luật pháp và quy định liên quan, có mục đích bất hợp pháp hoặc sử dụng các thỏa thuận theo thỏa thuận này để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

(2) Người dùng cung cấp thông tin đăng ký sai hoặc xâm phạm quyền và lợi ích của FTG và/hoặc các bên thứ ba khác bằng cách bịa đặt sự thật, bịa đặt bằng chứng, xuất bản thông tin sai lệch, thông đồng với bên thứ ba, v.v.;

(3) Người dùng sử dụng nền tảng FTG để vận chuyển trái phép hàng lậu, hàng nguy hiểm và hàng hóa bị hạn chế không được pháp luật chứng nhận;

(4) Nếu Người dùng vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận này và các quy tắc khác do nền tảng FTG công bố, FTG có quyền rút hoặc hủy tài khoản người dùng theo thỏa thuận này. Trong trường hợp này, thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày rút tài khoản hoặc hủy bỏ;

(5) Khi Người dùng đáp ứng các điều kiện hủy tài khoản do nền tảng FTG công bố, Người dùng sẽ hủy tài khoản người dùng FTG của mình thông qua trang web tự phục vụ hoặc dịch vụ khách hàng FTG. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày hủy tài khoản;

(6) FTG có quyền chấm dứt tất cả các dịch vụ của nền tảng FTG với thông báo trước hợp lý theo thỏa thuận kinh doanh của mình. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày tất cả các dịch vụ của nền tảng FTG bị chấm dứt theo thủ tục và phương pháp pháp lý.

8.2 Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên trước khi chấm dứt Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bên tuân thủ theo đuổi việc vi phạm trách nhiệm pháp lý hợp đồng tương ứng từ bên vi phạm theo Thỏa thuận này.

8.3 Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, đối với các lệnh giao dịch Người dùng đã tạo trong thời gian tồn tại của Thỏa thuận này, Người dùng có thể thương lượng với đối tác giao dịch xem có nên tiếp tục thực hiện chúng hay không và gửi tới nền tảng FTG Văn bản thoả thuận có chữ ký và/hoặc con dấu đạt được giữa Người dùng và đối tác giao dịch. Mặt khác, FTG có thể thông báo cho đối tác về giao dịch và quyết định có đóng lệnh giao dịch theo mong muốn của đối tác hay không; nếu đối tác yêu cầu tiếp tục thực hiện, Người dùng sẽ tiếp tục thực hiện Thỏa thuận này và các điều khoản của lệnh giao dịch cho giao dịch đồng ý và chịu mọi tổn thất hoặc chi phí gia tăng phát sinh do đó.

8.4 Người dùng hiểu và đồng ý rằng trước khi đăng xuất, Người dùng đã đọc kỹ và phê duyệt “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân FTG (Phiên bản người gửi)/(Phiên bản trình điều khiển)” và “Hướng dẫn hủy tài khoản nền tảng người gửi FTG/Hủy tài khoản nền tảng trình điều khiển FTG ” “, đồng thời đã hiểu và đồng ý với quy trình hủy bỏ người dùng liên quan cũng như việc sắp xếp các quyền và nghĩa vụ sau khi hủy; FTG sẽ tuân theo “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của FTG (Phiên bản người gửi)/(Phiên bản trình điều khiển)” và “Tài khoản nền tảng người gửi hàng FTG của Người dùng thông tin cá nhân sẽ được xử lý theo quy định của “Hướng dẫn hủy tài khoản/Hướng dẫn hủy tài khoản nền tảng trình điều khiển FTG”.

9. Các quyền và nghĩa vụ khác của FTG

9.1 FTG đã thiết lập đường dây nóng 1900 0060 ( cước phí tính theo cước gọi thông thường ) khiếu nại và tư vấn kinh doanh để trả lời nhiều câu hỏi khác nhau mà Người dùng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này.

9.2 Người dùng hiểu và đồng ý rằng FTG có quyền cung cấp thông tin cần thiết như thông tin cá nhân và hồ sơ giao dịch của Người dùng trên nền tảng FTG theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quốc gia (bao gồm nhưng không giới hạn ở cơ quan quản lý, cơ quan tư pháp, v.v.). Nếu Người dùng bị nghi ngờ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, FTG có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết của Người dùng cho chủ sở hữu quyền sau khi đưa ra phán quyết sơ bộ rằng hành vi nghi ngờ vi phạm có thể tồn tại.

9.3 Người dùng đồng ý rằng FTG có quyền sử dụng thông tin đăng ký, tên người dùng và thông tin khác của Người dùng để đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký của Người dùng và tiến hành bảo quản bằng chứng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc công chứng, làm chứng và hỗ trợ cơ quan tư pháp điều tra và thu thập bằng chứng, vân vân.

9.4 Người dùng ủy quyền cho FTG giữ lại dữ liệu và thông tin liên quan do Người dùng cung cấp, xuất bản và hình thành trong quá trình sử dụng dịch vụ này và cung cấp cho các công ty liên kết hoặc cơ quan chính phủ và tổ chức hợp tác để tiếp tục cung cấp các dịch vụ tương ứng cho Người dùng (bao gồm cả Nhưng không giới hạn việc sử dụng thông tin này để quảng bá và cung cấp cho Người dùng các sản phẩm hoặc dịch vụ khác tốt hơn). Người dùng đồng ý rằng FTG sẽ sử dụng, sao chép, sửa đổi, chỉnh sửa, xuất bản, hiển thị, dịch và phân phối dữ liệu và thông tin nêu trên của Người dùng, đồng thời kết hợp dữ liệu và thông tin nêu trên vào các tác phẩm khác dưới các hình thức, phương tiện hoặc công nghệ đã biết hoặc được phát triển sau này.

9.6 Để giúp Người dùng sử dụng dịch vụ này an toàn, thuận tiện và toàn diện hơn, FTG có quyền gửi cho Người dùng thông tin liên quan đến dịch vụ này. Nếu Người dùng không muốn nhận những thông tin đó, Người dùng có quyền sử dụng thông tin tương ứng được cung cấp bởi FTG. Sử dụng phương pháp hủy đăng ký để hủy đăng ký.

9.7 Để cung cấp cho Người dùng dịch vụ này tốt hơn, FTG sẽ thỉnh thoảng bảo trì và nâng cấp nền tảng FTG. Người dùng đồng ý rằng FTG chỉ cần xuất bản trước một thông báo trên nền tảng FTG vào thời điểm đó. Việc gián đoạn kinh doanh hoặc mất ổn định trong quá trình bảo trì và nâng cấp hệ thống sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng.

10. Miễn trừ trách nhiệm

10.1 FTG chỉ cung cấp cho Người dùng dịch vụ cung cấp và trao đổi thông tin và khớp giao dịch. Người dùng có thể tiếp cận các giao dịch vận chuyển hàng hóa với người dùng trên nền tảng hoặc nhà khai thác vận tải hàng hóa trực tuyến thông qua nền tảng FTG. Khi Người dùng sử dụng nền tảng FTG, mọi tranh chấp hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ chính giao dịch hàng hóa hoặc dịch vụ và giữa Người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào sẽ được giải quyết theo các thỏa thuận liên quan.

10.2 Dịch vụ này được cung cấp theo trình độ kỹ thuật hiện tại, FTG sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ cho Người dùng nhưng không có gì đảm bảo rằng dịch vụ sẽ đáp ứng đầy đủ mong đợi của Người dùng.

10.3 Nền tảng FTG là nền tảng trao đổi thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin nguồn xe, thông tin cung cấp), Người dùng hiểu rằng thông tin trên nền tảng FTG là do người dùng tự công bố và có thể chứa đựng những rủi ro nhất định. FTG yêu cầu mỗi nhà cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp, chính xác và hiệu quả của thông tin được cung cấp. Nền tảng FTG sẽ thiết lập các hệ thống kiểm tra và giám sát có liên quan theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn nhất có thể cho Người dùng trên nền tảng FTG. quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất. Đồng thời, do nền tảng FTG có đặc điểm tách biệt thông tin và giao dịch vận chuyển hàng hóa thực tế trong môi trường mạng thông tin và thông tin khổng lồ nên nền tảng FTG không thể xem xét chất lượng, an toàn, tính hợp pháp, tính xác thực và độ chính xác của các thông tin liên quan. thông tin và dịch vụ từng cái một, Người dùng nên thận trọng trong phán đoán của mình.

10.4 Chủ xe phải chịu mọi trách nhiệm hành chính (bao gồm nhưng không giới hạn ở xử phạt hành chính) do vi phạm quy định quản lý giao thông và các biện pháp kiểm soát giao thông, cũng như mọi tổn thất trực tiếp và gián tiếp gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất đối với chủ hàng) , FTG không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào.

10.5 Chủ hàng phải chịu mọi trách nhiệm hành chính (bao gồm nhưng không giới hạn ở xử phạt hành chính) do thông tin hàng hóa của Người dùng cung cấp không chính xác , cũng như hàng hóa của Người dùng không có hóa đơn chứng từ hoặc các giấy phép liên quan đối với những loại hàng hóa đặc biệt cần giấy phép (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất đối với chủ xe) FTG không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào.

10.6 Bất khả kháng

Bất khả kháng đề cập đến những trường hợp khách quan không thể lường trước, không thể tránh khỏi và không thể khắc phục được, nếu dịch vụ bị gián đoạn hoặc bị chặn do bất khả kháng thì FTG sẽ không coi đó là vi phạm hợp đồng và FTG sẽ không chịu trách nhiệm.

10.7 Lý do của bên thứ ba

FTG thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm cơ bản theo luật pháp và quy định, nhưng bất kỳ sự gián đoạn hoặc cản trở nào đối với dịch vụ này do những lý do sau đây sẽ không bị FTG coi là vi phạm hợp đồng và FTG sẽ không chịu trách nhiệm:

(1) Do lỗi nguồn điện, lỗi mạng truyền thông và các yếu tố dịch vụ công cộng khác hoặc yếu tố bên thứ ba;

(2) Do các yếu tố như bảo trì hệ thống và thiết bị thường xuyên hoặc khẩn cấp, lỗi thiết bị và hệ thống, bảo mật thông tin và dữ liệu mạng, v.v., do sự quản lý thiện chí của FTG.

10.8 Khi Người dùng sử dụng dịch vụ này, FTG không chịu trách nhiệm về những rủi ro sau:

(1) Người dùng hoạt động không đúng cách;

(2) Người dùng sử dụng dịch vụ này theo cách không được FTG cho phép;

(3) Thông tin chứa nội dung đe dọa, phỉ báng, phản cảm hoặc bất hợp pháp từ người khác ẩn danh hoặc mạo danh;

(4) Bị lừa dối, lừa dối hoặc gây ra tổn hại về tâm lý, thể chất hoặc kinh tế cho người khác;

(5) Các rủi ro khác do thông tin mạng hoặc hành vi của Người dùng gây ra.

10.9 Trong quá trình Người dùng sử dụng dịch vụ này, FTG có thể xử lý nội dung bất hợp pháp trong phạm vi pháp luật nhưng điều này không cấu thành nghĩa vụ hoặc cam kết của FTG.

10.10 Để cải thiện trải nghiệm người dùng, sửa lỗi, đảm bảo bảo mật và các cân nhắc khác, FTG có quyền cập nhật phần mềm, Người dùng nên cập nhật phần mềm liên quan lên phiên bản mới nhất, nếu không FTG sẽ không đảm bảo rằng Người dùng có thể sử dụng phần mềm liên quan một cách bình thường . Nếu Người dùng lấy phần mềm từ bên thứ ba không được FTG ủy quyền, FTG không thể đảm bảo rằng phần mềm có thể được sử dụng bình thường và FTG sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất liên quan nào gây ra.

11. Giới hạn trách nhiệm

FTG không chịu trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm về:

 • hư hỏng / khuyết tật / thay đổi vật phẩm / tài sản so với tình trạng ban đầu do Người Dùng đóng gói không đạt tiêu chuẩn;
 • vật phẩm / tài sản đã bị hư hỏng / khuyết tật / thay đổi trước khi bắt đầu vận chuyển;
 • chất lượng của Dịch Vụ, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào Đối Tác Giao Hàng, người cuối cùng cung cấp cho Người Dùng dịch vụ vận chuyển;
 • bất kỳ đơn đặt hàng nào không được chấp nhận;
 • bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ, bao gồm các thiệt hại do sử dụng sai Dịch Vụ, lỗi trong số trung tâm cuộc gọi, sự cố mạng, phần mềm độc hại, vi rút hoặc bất kỳ sự không chính xác hoặc không đầy đủ nào;
 • tính phù hợp của thông tin và các cuộc trao đổi qua điện thoại di động, hoặc thư điện tử, hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác. Người Dùng cần báo cáo ngay những sai phạm, nếu có, của thông tin gửi cho Người Dùng liên quan đến việc xác nhận đặt hàng;
 • bất kỳ thiệt hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp, phạt vi phạm, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt, hoặc bất kỳ hậu quả nào bao gồm cả lợi ích và thất thoát, theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt, trách nhiệm sản phẩm hoặc tương tự, kể cả khi FTG đã được thông báo về khả năng xảy ra; trừ trường hợp Luật Áp Dụng quy định khác, và
 • bất kỳ đồ vật bị thất lạc nào trong quá trình sử dụng Dịch Vụ mà không phải do lỗi của FTG, FTG sẽ cố gắng tìm các đồ vật đó trên cơ sở “nỗ lực cao nhất” theo quy định pháp luật, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào của các đồ vật đó.

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, ở mức tối đa theo Luật Áp Dụng cho phép, trong mọi trường hợp, FTG sẽ tổng hợp trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các nội dung của Thoả thuận này hoặc các Dịch vụ được cung cấp dưới đây, bao gồm trong hợp đồng và ngoài hợp đồng (bao gồm sơ suất, trách nhiệm sản phẩm, hoặc quy định khác), bảo hành, hoặc tương đương, vượt quá số tiền gấp bốn (04) lần Khoản Phí của đơn đặt hàng (bao gồm phần hoàn trả Phí Dịch Vụ).

12. Bảo vệ quyền riêng tư

11.1 FTG rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng. Thông tin cá nhân của Người dùng được bảo vệ và quản lý theo “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của FTG (Phiên bản người gửi)/(Phiên bản trình điều khiển)”. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo “FTG Personal Chính sách” Chính sách bảo vệ thông tin (Phiên bản người gửi)/(Phiên bản trình điều khiển)”. “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của FTG (Phiên bản người gửi)/(Phiên bản trình điều khiển)” là một phần không thể thiếu của thỏa thuận này và được áp dụng chung cho các dịch vụ nền tảng FTG mà Người dùng sử dụng.

12. Bảo vệ sở hữu trí tuệ

12.1 Quyền sở hữu trí tuệ của nội dung do FTG cung cấp trong dịch vụ này (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ, v.v.) thuộc về FTG và các chi nhánh của nó.

12.2 Trừ khi có quy định khác, bản quyền, quyền sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác của phần mềm mà FTG cung cấp dịch vụ này thuộc về FTG và các công ty liên kết của nó.

12.3 Bản quyền và quyền thương hiệu của “chủ hàng FTG”, “tài xế FTG” và “FTG” cũng như các logo thương mại khác được FTG sử dụng trong dịch vụ này thuộc về FTG và các công ty liên kết của nó.

12.4 Các quyền sở hữu trí tuệ trên được pháp luật bảo vệ. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của FTG hoặc chủ sở hữu các quyền liên quan, Người dùng hứa rằng Người dùng không nên và không nên cho phép hoặc hỗ trợ bất kỳ ai sử dụng phần mềm dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn thông qua bất kỳ robot, nhện, ảnh chụp màn hình, v.v.) hoặc thiết bị) để sử dụng, thuê, cho mượn, phân phối, hiển thị, sao chép, sửa đổi, liên kết, sao chép, lắp ráp, xuất bản, xuất bản, thu thập dữ liệu, giám sát, trích dẫn hoặc tạo các tác phẩm phái sinh có liên quan.

12.5 Người dùng hiểu và đồng ý rằng quyền sở hữu trí tuệ của nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, hoạt ảnh, v.v.) mà Người dùng tải lên, gửi, lưu trữ hoặc xuất bản khi sử dụng các dịch vụ do FTG cung cấp thuộc về Người dùng hoặc Người dùng đã được ủy quyền hợp pháp, hành vi tải lên, gửi, lưu trữ hoặc xuất bản của Người dùng sẽ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người khác. Nếu bất kỳ bên thứ ba nào phản đối liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, FTG có quyền xóa nội dung liên quan dựa trên tình hình thực tế và có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của mình. Nếu có bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho FTG hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm bồi thường đầy đủ.

13. Điều khoản khác

13.1 Người dùng xác nhận rằng một khi Người dùng vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc các quy tắc và quy định nền tảng khác của FTG, FTG có quyền xóa và chặn thông tin do Người dùng đăng theo các quy tắc tương ứng và có quyền chấm dứt thông tin theo quy định với các quy định của thỏa thuận này Dịch vụ của Người dùng, niêm phong tài khoản của Người dùng và có quyền thông báo cho cơ quan đối tác đình chỉ việc cung cấp các dịch vụ liên quan cho Người dùng. FTG có thể công khai trên nền tảng FTG thông tin về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm hợp đồng nêu trên và các thông tin bất hợp pháp khác được xác nhận bởi các văn bản pháp lý có hiệu lực của cơ quan hành chính hoặc tư pháp quốc gia.

13.2 Người dùng đồng ý rằng việc đình chỉ, gián đoạn hoặc chấm dứt tài khoản người dùng không có nghĩa là chấm dứt trách nhiệm pháp lý. Người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm về những vi phạm hợp đồng hoặc thiệt hại có thể xảy ra đối với hành vi của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ FTG. Đồng thời, FTG vẫn có thể giữ lại các thông tin liên quan của người dùng.

13.3 Nếu FTG chịu tổn thất do Người dùng vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc các quy tắc và quy định khác của nền tảng FTG, Người dùng sẽ bồi thường cho những tổn thất tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất kinh tế trực tiếp, mất thiện chí và bồi thường bên ngoài, Thanh toán dàn xếp, luật sư phí, chi phí kiện tụng và các tổn thất kinh tế gián tiếp khác). Nếu hành vi của Người dùng khiến FTG phải chịu yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba, FTG có thể đòi lại mọi tổn thất từ ​​Người dùng sau khi đảm nhận thanh toán tài chính và các nghĩa vụ khác đối với bên thứ ba. Nếu bên thứ ba chịu tổn thất do hành vi của Người dùng hoặc Người dùng không thực hiện quyết định hòa giải, FTG có thể rút tiền từ tài khoản của Người dùng nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng xã hội hoặc các mục đích bảo vệ trung thực khác của bên thứ ba theo quy định của pháp luật. số tiền tương ứng để thanh toán.

13.4 Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Người dùng xác nhận chấp nhận Thỏa thuận này theo cách thức được nêu ở đầu Thỏa thuận này.

13.5 Người dùng đồng ý rằng việc ký kết, hiệu lực, thực hiện, chấm dứt và giải thích Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

13.6 Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa FTG và Người dùng liên quan đến việc ký kết, thực hiện hoặc giải thích Thỏa thuận này, cả hai bên sẽ nỗ lực giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng thân thiện. Nếu cuộc đàm phán không thành công, FTG và cả hai Người dùng đều đồng ý rằng vấn đề sẽ được giải quyết thông qua kiện tụng bởi tòa án có thẩm quyền xét xử nơi Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm  FTG đặt trụ sở.

13.7 Nội dung của thỏa thuận này bao gồm văn bản của thỏa thuận, “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của FTG (Phiên bản người gửi)/(Phiên bản trình điều khiển)” và tất cả các quy tắc sử dụng dịch vụ nền tảng FTG mà FTG đã xuất bản hoặc có thể xuất bản trong tương lai. Tất cả các quy tắc là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận này và có hiệu lực pháp lý giống như văn bản chính của Thỏa thuận này. Do sự phát triển nhanh chóng của Internet, các điều khoản được nêu trong thỏa thuận được ký giữa Người dùng và FTG không thể liệt kê và bao hàm đầy đủ tất cả các quyền và nghĩa vụ giữa Người dùng và FTG, đồng thời thỏa thuận hiện tại không thể đảm bảo rằng nó sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong tương lai. phát triển. . Do đó, các tuyên bố, chính sách và quy tắc do FTG ban hành thông qua nền tảng FTG là các thỏa thuận bổ sung cho thỏa thuận này, không thể tách rời khỏi thỏa thuận này và có cùng hiệu lực pháp lý. Nếu Người dùng sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ nền tảng FTG, Người dùng sẽ được coi là đã đồng ý với thỏa thuận bổ sung nêu trên.

13.8 Về các thỏa thuận, quy tắc, chính sách, tài liệu, v.v. (gọi chung là “văn bản thỏa thuận”) mà Người dùng đã xác nhận và đồng ý trên nền tảng FTG, Người dùng đồng ý rằng FTG có quyền đăng các tài liệu thỏa thuận trên nền tảng điện tử nền tảng ký dưới dạng tin nhắn dữ liệu dựa trên nhu cầu kinh doanh. Ký và lưu trữ biểu mẫu trực tuyến và gửi thông tin cá nhân của Người dùng (tên, số CMND, số điện thoại di động, số thẻ ngân hàng, địa chỉ email và thông tin xác thực danh tính khác) tới trang web điện tử nền tảng ký để xác thực chữ ký điện tử và tạo chứng chỉ số.Người dùng ủy thác cho nền tảng ký điện tử lưu trữ và gọi chứng chỉ số của Người dùng để ký các văn bản thỏa thuận thay mặt Người dùng. Người dùng đồng ý rằng FTG sẽ gửi nội dung của tài liệu thỏa thuận đến nền tảng ký kết điện tử để tạo văn bản hợp đồng. Nền tảng ký kết điện tử được sử dụng trong các văn bản thỏa thuận là nền tảng có thể cung cấp dịch vụ ký kết điện tử một cách hợp pháp và hiệu quả. Người dùng đồng ý rằng FTG sẽ truy xuất các tài liệu thỏa thuận, thông tin hợp đồng, thông tin xác thực danh tính của Người dùng và các thông tin khác liên quan đến việc chứng minh tính hợp lệ của các tài liệu thỏa thuận và tính hợp lệ của chữ ký điện tử của Người dùng từ nền tảng ký điện tử.

13.9 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là bị bãi bỏ, không hợp lệ hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thi hành được thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

13.10 Đối với các vấn đề không được đề cập trong thỏa thuận này, Người dùng phải tuân thủ các quy tắc do nền tảng FTG công bố trong thời gian thực.

13.11 FTG có quyền đưa ra thông báo cho Người dùng thông qua thông tin liên hệ mà Người dùng đã cung cấp, bao gồm các thông báo bằng văn bản được phát hành dưới dạng điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông báo trên nền tảng FTG, gửi tin nhắn văn bản di động đến số liên hệ Người dùng đã cung cấp và gửi cho Người dùng tin nhắn văn bản . Gửi email đến địa chỉ email được cung cấp để gửi cho Người dùng tin nhắn hệ thống và tin nhắn trang web. FTG có thể chọn bất kỳ phương thức nào để thông báo cho Người dùng và nó sẽ được coi là đã gửi sau khi gửi thành công; nếu nó được gửi trên nhà cung cấp dịch vụ giấy Thông báo bằng văn bản sẽ được coi là phải được giao vào ngày dương lịch thứ năm sau khi được gửi đến địa chỉ liên hệ được cung cấp. Người dùng nên đảm bảo rằng thông tin liên hệ được cung cấp là chính xác, hợp lệ và được cập nhật kịp thời. Nếu thông tin liên hệ được cung cấp không chính xác hoặc lười cập nhật hoặc các lý do khác không liên quan đến FTG thì các thông báo, tài liệu và tài liệu liên quan không thể được thực hiện được giao hàng hoặc giao hàng đúng thời hạn thì Người dùng sẽ phải chịu những hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ việc đó.

13.12 Người dùng xác nhận rằng đối với mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của nền tảng này, Người dùng đồng ý sử dụng mọi thông tin liên hệ, số điện thoại di động, email, số fax, v.v. mà Người dùng đã đặt trên nền tảng FTG làm địa chỉ để thu thập và Các cơ quan tư pháp (như Tòa án nhân dân, v.v.) có thể sử dụng các công cụ liên lạc hiện đại như SMS, Zalo, email, thông báo/thông báo được gửi bởi nền tảng FTG hoặc thư để phục vụ Người dùng ở các giai đoạn xét xử khác nhau (chẳng hạn như sơ thẩm, sơ thẩm thứ hai, Đối với các văn bản pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông báo thụ lý, bản án, quyết định, lệnh nộp tiền, v.v.) để xét xử lại, thủ tục cưỡng chế và giám sát, v.v., nếu cơ quan tư pháp sử dụng nhiều phương thức nêu trên để chuyển giao các văn bản quy phạm pháp luật thì thời gian giao hàng sẽ được căn cứ vào thời điểm nào giao sớm nhất sẽ được ưu tiên áp dụng.

Người dùng xác nhận rằng địa chỉ gửi thư được chỉ định cho các tài liệu pháp lý là địa chỉ đăng ký hộ khẩu hoặc địa chỉ thư tín cá nhân của Người dùng, địa chỉ nhận hoặc địa chỉ cư trú mà Người dùng đã lưu trên nền tảng FTG và Người dùng cũng chỉ định số điện thoại di động/email/tài khoản nền tảng FTG cho nhận tài liệu pháp lý. Đó là số điện thoại di động/địa chỉ email/tài khoản nền tảng được đăng ký bằng tên thật của Người dùng thông qua nền tảng FTG. Nếu cơ quan tư pháp gửi thông báo cho Người dùng theo số/địa chỉ email/nền tảng nói trên, điều đó sẽ được coi là đã được phục vụ.

Người dùng đảm bảo rằng địa chỉ giao hàng nêu trên là chính xác và hợp lệ. Nếu địa chỉ giao hàng của Người dùng thay đổi, Người dùng phải thông báo kịp thời cho đối tác tranh chấp, Nền tảng FTG và cơ quan tư pháp (nếu có) về địa chỉ giao hàng đã thay đổi. Nếu Người dùng cung cấp Nếu địa chỉ giao hàng không chính xác hoặc địa chỉ đã thay đổi không được thông báo kịp thời, văn bản pháp luật không thể được giao hoặc giao không kịp thời và Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ đó.

Người dùng đồng ý rằng trong quá trình giám sát, nếu Người dùng tùy tiện đưa ra phản đối và tranh chấpvà được đưa ra giải quyết tại toà án bằng việc khởi kiện, nếu cuối cùng tòa án quyết định rằng Người dùng phải chịu trách nhiệm (thua kiên) thì mọi chi phí phát sinh (chẳng hạn như phí luật sư, phí nộp đơn xin lệnh thanh toán và phí kiện tụng, v.v.) sẽ không được tính vào. ) Tất cả đều do Người dùng chịu.

13.13 Tiêu đề của tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích dễ đọc, không có ý nghĩa thực tế và không thể được sử dụng làm cơ sở để giải thích ý nghĩa của Thỏa thuận này.

13.14 Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung của Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng dịch vụ này hoặc có bất kỳ nhu cầu khiếu nại hoặc báo cáo nào, Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trên nền tảng FTG, hệ thống dịch vụ khách hàng trực tuyến hoặc gọi tới đường dây nóng dịch vụ khách hàng  1900 0060 và liên hệ với chúng tôi qua email : info@ftgvn.com Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của FTG.